วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

Being a Master Degree Student

There are 4 steps of becoming  MA student
http://litu.tu.ac.th/2012/index.phpin Thammasat University

The 1st step is to do the  Englisg Proficiency Test "TU-GET" 550 points

The 2nd step is to do the written test about only english 100 points

The 3rd step is to be interviewed by two kind committees :)

If we pass all the steps above, get ready to study here.

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ส 18

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

ลากิจ เดินทางไปสอบแยกสาขา ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุูนย์รังสิต

ส 18

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

ภาระงาน

1. จัดเตรียมซองข้อสอบ กองที่ 1
2. ส่งข้อสอบ และเก็บข้อสอบ ในวิชาที่ 1 และ 2 ชั้น 5

ผลการปฏิบัติงาน

1. จัดข้อสอบด้วยความเรียบร้อย พร้อมต่อกรรมการคุมสอบในการแจกจ่าย


ปัญหาและการแก้ไข

1. ข้อสอบแต่ละห้องเสร็จไม่พร้อมกันจึงต้องเดินเก็บหลายรอบ

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ส 18

วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์  2556

ภาระงาน

1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.304
2. สอนทบทวนก่อนสอบ นักเรียน ม.5 และ ม.3
3. สอนทบทวนให้นักเรียนนอกเวลาเรียน

ผลการปฏิบัติงาน

1. นักเรียนมาสาย 3 คน
2. นักเรียนตั้งใจเรียนดี

ปัญหาและอุปสรรค

1. นักเรียนบางคนรู้สึกยังไม่ค่อยมั่นใจในการทำข้อสอบ

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ส 18

วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์  2556

ภาระงาน

1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.304
2. สอบนักเรียนที่ยังตกค้าง และตรวจข้อสอบ
3. ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนักเรียนม .6

 
ผลการปฏิบัติงาน

1. นักเรียนมาสาย 3 คน
2. ข้อสอบ ม.3 เรียบร้อย
3. กิจกรรมเป็นไปด้วยความประทับใจ

ปัญหาและอุปสรรค

1. มีนักเรียนที่ยังค้างสอบ อยู่ไม่กี่คน

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ส 18

วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์  2556

ภาระงาน

1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.304
2. จัดเรียนข้อสอบ ม. 3 และจัดใส่ซอง
3. ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนักเรียนสาย ศิลป์ จีน ม.5 -6 

 
ผลการปฏิบัติงาน

1. นักเรียนมาสาย 2 คน
2. ข้อสอบ ม.3 เรียบร้อย

ปัญหาและอุปสรรค

1. ข้อสอบมีจำนวนมาก จึงต้องมีการช่วยหกันจัดเรียงหลายคน

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ส17

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์  2556

ภาระงาน

1. จัดสอบ ประจำบท ม.506 และ 502
2. ตรวจข้อสอบประจำบท ม.506 และ 502
3. ทำสำเนาข้อสอบปลายภาคเรียน ม.3 
4. จัดเรียงข้อสอบ ม.5 ทั้งระดับชั้น
 
ผลการปฏิบัติงาน

1. นักเรียนไม่ต้องเข้าแถวเนื่องจากฝนตก
2. นักเรียน ม.5 ตั้งใจทำข้อสอบดี ผลการสอบเป็นที่น่าพอใจ
3. ข้อสอบ ม.3 ยังไม่เสร็จ

ปัญหาและอุปสรรค

1. นักเรียนบางคนถามเพื่อน จึงได้ตักเตือน
2. นักเรียนบางคนไม่เขียนชื่อในข้อสอบ